Organizácia a priebeh

Vyhlasovateľ: Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Organizátor: Slovenská agentúra životného prostredia
Záštita: Zastúpenie EK na Slovensku, UNESCO slovenské zastúpenie

Termín vyhlásenia súťaže: 11. marec 2019
Termín uzávierky súťaže: 28. jún 2019
Miesto výstavy a vyhodnotenia: Festival environmentálnych výučbových programov Šiška 2019

Ceny: V každej kategórií sa udeľuje vždy len jedna cena. Porota súťaže si vyhradzuje právo neudeliť cenu v kategórií. Ceny do súťaže venuje Slovenská agentúra životného prostredia. 
 

Súťažné kategórie:

A) Výtvarná a digitálna tvorba
1. Kresba, maľba, grafika, kombinované techniky
do 6 rokov
od 7 do 15 rokov
od 15 do 20 rokov
špeciálne školy

2. Detský animovaný film
od 7 do 15 rokov
od 15 do 20 rokov

3. Komiks
od 7 do 15 rokov
od 15 do 20 rokov
špeciálne školy

B) Literárna tvorba
1. Rozprávanie a opis
od 10 do 15 rokov

2. Krátka próza (poviedka, črta, bájka, humoreska, glosa, fejtón)
od 15 do 19 rokov

 

Technické podmienky:

V kategórii kresba, maľba, grafika, kombinované techniky a komiks práce nerolujte a neprehýbajte. Neposielajte práce priestorové, trojrozmerné, zasklené, zarámované ani na CD/DVD nosičoch. Formát práce – maximálne  A0.
V kategórii animovaný film – práce zasielajte na nosičoch Betacam, miniDV, DVcam, DVD. Práce, ktoré nebudú zhotovené technikou animácie porota zo súťaže vyradí (napr. powerpointové prezentácie).
V kategóriách literárna tvorba – práce vkladajte do online prihlasovacieho formulára.

 

Podmienky pre zaradenie prác:

Podmienkou zaradenia práce do súťaže je jej registrácia cez online formulár a následne fyzické zaslanie do termínu uzávierky na adresu organizátora. Každá výtvarná práca musí mať na zadnej strane uvedené: názov práce, meno autora alebo autorov, vek autora a zaradenie do kategórie. Práce nezaregistrované cez on-line formulár, bez riadne vyplnených údajov na zadnej strane, nespĺňajúce technické požiadavky (formát, kvalita, nosič) alebo doručené po termíne uzávierky nebudú zaradené do súťaže! Práce sa autorom nevracajú! Zaslaním  prác do súťaže autor súhlasí s ich ďalším využitím pre vzdelávacie, propagačné, výstavné a osvetové aktivity realizované Slovenskou agentúrou životného prostredia.

 

Poštová adresa:

ZELENÝ  SVET  2019
Slovenská agentúra životného prostredia
Tajovského 28
975 90 Banská Bystrica
Slovenská republika

Kontakt:

telefón: +421 48 43 74 195
e-mail: zelenysvet@sazp.sk
web: http://zelenysvet2018.sazp.sk/